Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Flickaplattformens värdegrund

Flickaplattformens värdegrund är basen för projektet Flickaplattformens verksamhet och något som samtliga medlemmar ansluter sig till och står bakom.

Vad vi är

Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av organisationerna Hungerprojektet och Make Equal. Flickaplattformen samlar aktörer som vill arbeta för jämställdhet och flickor rättigheter för att vi tillsammans ska kunna göra större skillnad. Flickaplattformen är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbete som utgår från alla människors lika värde samt en feministisk grundsyn.

Varför vi behövs

Frågor som rör flickor och unga kvinnor är idag ett område som behöver prioriteras mer, både på myndighetsnivå och inom civilsamhället. Det finns strukturer i samhället som påverkar flickors möjligheter att leva ett liv fritt från förtryck och diskriminering. Flickaplattformen behövs för att motverka den köns- och åldersmaktsordning som begränsar flickor och deras möjligheter och som diskriminerar flickor i dubbel bemärkelse (dels för att de är kvinnor, dels för att de är unga).

Det finns många aktörer i Sverige som arbetar med jämställdhetsfrågor, flickors rättigheter, och inte minst i nära anslutning till målgruppen flickor. Flickaplattformen behövs för att skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete mellan dessa aktörer. Tillsammans blir vi starkare!

Vad vi vill

Flickaplattformen vill...

  • att det i arbetet med flickors rättigheter bara finns samarbetspartners, inga konkurrenter.
  • att flickors status höjs så att alla flickor har möjlighet att leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck.
  • att makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten får ökad kunskap om flickafrågor.
  • att flickors rättigheter och möjligheter blir ett prioriterat område bland makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten.
  • att samhället i Sverige och världen blir mer inkluderande och jämställt så att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsförmåga, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, socioekonomi och/eller ålder har samma status, rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Vad vi gör

Flickaplattformen samlar och stärker aktörer som jobbar för flickors rättigheter och möjligheter. Vi erbjuder en digital plattform och fysiska träffar där olika aktörer utbyter erfarenheter, metoder och kunskaper. Tillsammans bedriver vi ett progressivt påverkansarbete gentemot allmänhet och makthavare. Flickaplattformen skapar inget nytt, utan tar tillvara på våra medlemmars kompetenser och möjliggör utvecklingsinsatser för att förbättra arbetet med flickors rättigheter.

Genom Flickaplattformen belyser vi de brister som finns idag när det gäller flickors rättigheter, samtidigt som vi lyfter förebilder och framgångshistorier för att visa på hur vi kan förändra situationen.

Flickaplattformen arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv och utgår därför från samtliga diskrimineringsgrunder. Vi tror på allas lika status, rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden oavsett diskrimineringsgrunderna.Flickaplattformen är ett inkluderande samarbete som skapar gemenskap, delaktighet, inspiration, pepp och kärlek med och för sina medlemmar.

Målgrupper

Flickaplattformens direkta målgrupp är aktörer, såsom verksamheter, organisationer och initiativ, som:

  • på något sätt arbetar med jämställdhet, feminism och frågor som rör flickors rättigheter och möjligheter och/eller arbetar i nära koppling till vår indirekta målgrupp
  • Flickaplattformens indirekta målgrupp är alla de som identifierar sig som flickor upp till 18 år.

 

Har du fortfarande frågor om Flickaplattformen? Läs våra "Frågor & Svar" eller kontakta oss!